இலக்கிய நடை நெறி

தமிழாக்கங்களை வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு காலக்கட்டங்களில் இயற்றினாலும், அவை ஓரியல்புடையதாகயிருப்பது நன்று. அதற்குச் சிலக் குறிப்புகளைக் கீழ்காணலாம்.

கலைச்சொற்கள்

கணினியியல் கலைச்சொற்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தமிழாக்கங்களைப் பயன்படுத்தவும்.

கொள்ளிடங்கள்

ஆங்கிலத்தில் கட்டளை வரி நிரல்களில் கொள்ளிடங்கள் முகப்பெழுத்துகளில் குறிப்பிடப்படுவது வழக்கம். தமிழில் முகப்பெழுத்துகள் இல்லாததால் கொள்ளிடங்களை வேறுபடுத்திக் காட்ட அவற்றைக் கோண அடைப்புக்குறிகளுக்குள் அடைக்கவும். அதாவது "foo ARG" என்பதை "foo <செயலுருபு>" எனத் தமிழாக்குக.

(C) பதிப்புரிமை குறி

(C) என்ற பதிப்புரிமை குறியை © (U+00A9) எனத் தமிழாக்குக.