கலைச்சொற்கள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கலைச்சொற்களின் பட்டியலைக் கீழ்காணலாம். இப்பட்டியலின் நோக்கம் wiktionary போன்ற அகரமுதலிகளுக்கு மாற்றாகயிருப்பதன்று. நம் தமிழாக்கம் ஓரியல்புடையதாயிருப்பதற்குதவும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலே இது. இப்பட்டியலில் குறை ஏதேனுமிருந்தால் அதனைப் பற்றி நம் அஞ்சற்பட்டியில் குறிப்பிடுக; கலந்துரையாடலாம்.

account
கணக்கு
admin
மேலாண்மையர்
administration
மேலாண்மை
algorithm
படிமுறை
ambiguous
தெளிவற்றது
analysis
பகுப்பாய்வு
anova
பரவகலப் பகுப்பாய்வு
application (app)
நிரல்; app யையும் program யையும் வேறுபடுத்துமாறு app யைச் செயலி என்று பலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் செயலி என்றால் processor. அதனுடன் குழப்ப வேண்டாம். மேலும் ஆங்கிலத்தில் கூட app என்பது program என்னும் கலைச்சொல்லைத் தவிர்த்து உட்கருத்தைத் தெளிவற்றதாக்கும் ஆணவச்சொல்லாகத் தான் அமைகிறது. app யையும் program யையும் வேறுபடுத்தியேயாகவேண்டுமெனில் app யைப் பயனர் நிரல் எனச் சுட்டவும்.
area
பரப்பளவு
argument (to a command)
செயலுருபு
argument (to a function)
மதிப்புரு
assumption
தற்கோள்
asymptotic
ஈற்றணுகு
author (of a program)
நிரலாசிரியர்
axis
அச்சு
bar chart
பட்டை விளக்கப்படம்
bit
இருமி, நுண்மி
bivariate
இருமாறி
boolean value
இரும மதிப்பு
bug
வழு
byte
இருமித்தொகுதி, எண்ணுண்மி
CD
குறுவட்டு
cancel
அறுநீக்கு
cell
கட்டம்
character string
உருச்சரம்
child node (of a tree)
சேய் கணு
chroot
மாறுவேர்
coefficient
கெழு
collinearity
நேர்கோட்டமைவு
column
நிரல்
command
கட்டளை
command line
கட்டளை வரி
compile
தொகு
compress (as in data compression)
அமுக்கு
computer
கணினி
confidence interval
நம்பிக இடைவெளி
constant (noun)
மாறிலி
contigency coefficient
நேர்வுக்கெழு
contrast
உறழ்பொருவு
coordinates
ஆயங்கள்
copyright
பதிப்புரிமை
correlation
ஒட்டுறவு
covariance
உடன் மாறுபாட்டெண்
cross tabulation
குறுக்கு அட்டவணையிடல்
cube (as in raise to power 3)
மும்மடிப்பெருக்கம்
curve
வளைவு, வளைகோடு
data stream
தரவுத்தொடர்
dataset
தரவுத்தொகுதி
decrypt
மறைவிலக்கு
delete
அழி
delimiter
வரம்புச்சுட்டி
dimension
பரிமாணம்
directory
அடைவு
domain
களம்
domain name
களப்பெயர்
download
பதிவிறக்கு
DVD
இறுவட்டு
encode
குறியேற்று
encrypt
மறையாக்கு
error
வழு, பிழை
exit
வெளியேறு
exponent operator
அடுக்குச் செயற்குறி
expression
கோவை
file
கோப்பு
file size
கோப்பளவு
font
எழுத்துரு
fraction
பின்னம்
free software
கட்டற்ற மென்பொருள்
function (programming)
செயலாற்றி
garbage collector (computer science)
குப்பைத்திரட்டி
geometric mean
பெருக்கலிடை
group
குழு
group ID (GID)
குழு எண்
harmonic mean
இசையிடை
inter quartile range
இடைக் கால்மான வீச்சு
intercept (noun)
குறுக்கீடு
invalid
ஏற்கத்தகா; இது ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம். இதன் பின் வல்லினம் மிகும்.
item
உருப்படி
iteration
சுழற்சி
library (programming)
நிரலகம்
license
உரிமம்
mail
அஞ்சல், மின்னஞ்சல்
mailing list
அஞ்சற்பட்டி, மின்னஞ்சற்பட்டி
markup language
குறிமொழி
matrix
அணி
median
இடைநிலை
metadata
மீத்தரவு
mode
முகடு
module (programming)
நிரல்கூறு
multiple response set
பல்விடைத் தொகுதி
multivariate
பல்மாறி
negative integer
எதிர் முழுவெண்
operating system
இயங்குதளம்
option (command line options like -l, -h)
செயல்மாற்றி
others
பிற
parent directory
தாயடைவு
parent node (of a tree)
தாய் கணு
parse
பாகுபடுத்து
passphrase
கடவுத்தொடர்
password
கடவுச்சொல்
percent
விழுக்காடு, நூற்றுவீதம்
percentile
நூற்றுமானம்
portable file
பெயர்த்தகு கோப்பு
positive integer
நேர் முழுவெண்
pie chart
வட்ட விளக்கப்படம்
probability
நிகழ்தகவு
process (as in Unix process)
செயலாக்கம்
process ID (PID)
செயலாக்க எண்
processor
செயலி
program
நிரல்
programming
நிரலாக்கம்
rank
தரவரிசை
recode
மீள்குறியேற்று
regression (statistics)
தொடர்புப்போக்கு
residual
எச்சம்
roc curve
பெறுநர் இயக்க பண்பு வளைவு
row
நிரை
sample
பதக்கூறு
scratch variable
குறுங்கால மாறி
service
ஊழியம்
source code
மூலநிரல்
sphericity
கோளத்தன்மை
spreadsheet
விரிதாள்
square (as in raise to power 2)
இருமடிப்பெருக்கம்
square root
இருமடி மூலம்
string
சரம்
subcommand
துணைக் கட்டளை
subdirectory
சேயடைவு
sum
கூட்டு
syntax
தொடரியல்
text
உரை
univariate
ஒருமாறி
upload
பதிவேற்று
user
பயனர்
user ID (UID)
பயனர் எண்
utility
கருவி
valid
ஏற்கத்தகு
variable
மாறி
variance
பரவற்படி, மாறுபாட்டெண்
vector
திசையன்
version
பதிப்பு
website
வலைத்தளம்; இணையம் என்றால் Internet. வலை என்றால் தான் web. ஆகவே website யைச் சுட்ட இணையத்தளம் என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
weight
நிறை
weighted average
நிறையிட்ட இடை