தமிழ்க் கணினிக் குழு

தமிழ்க் கணினிக் குழு உங்களை வரவேற்கிறது. இக்குழு கட்டற்ற மென்பொருட்களைத் தமிழாக்கம் செய்வதற்கும் பிற தமிழ் கணினி தகவல் தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டது. tamil@systemreboot.net என்ற அஞ்சற்பட்டியில் சேர்ந்துப் பங்கேற்க.

Translation Project

Translation Project என்பது பல்வேறு கட்டற்ற மென்பொருள் நிரல்களை மொழிபெயர்க்கப் பயன்படும் தளம். அங்குத் தமிழாக்கக் குழுவொன்றை உருவாக்கியுள்ளோம்.

தழிழாக்கத்தில் பங்கேற்பதெப்படி?

இலக்கிய நடை நெறி

தமிழாக்கங்களை வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு காலக்கட்டங்களில் இயற்றினாலும், அவை ஓரியல்புடையதாயிருப்பது நன்று. அதற்கு நாம் அனைவரும் சில இலக்கிய நெறிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

மூலக்கோப்புகள்

இவ்வலைத்தளம் Emacs org mode கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. மூலக்கோப்புகள் இந்த git களஞ்சியத்தில் உள்ளன.